Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Zakład produkcji etanolu, energii elektrycznej i cieplnej oraz nawozów organicznych

Wizualizacja

Wdrożenie:

System planuje się wdrożyć w Trzebiechowie, gm. Maszewo, woj. Lubuskie. Na projekt uzyskano w 2011 r. pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim.

Założenia:

Elementy projektu to: istniejąca gorzelnia rolnicza (w ramach projektu zostanie poddana modernizacji, jej wydajność produkcyjna zostanie zwiększona z 8 mln litrów do 12 mln litrów etanolu rocznie), oraz nowe obiekty: biogazownia i agregaty kogeneracyjne napędzane biogazem, wytwórnia nawozów, laguny ziemne z hodowlą glonów. Zastosowane technologie są znane na świecie i sprawdzone w skali przemysłowej. Innowacyjność projektu polega na połączeniu systemów w zintegrowany układ technologiczny, dzięki czemu uzyskuje się efekty synergiczne. Procesy są zaprojektowane tak, aby uzyskać maksymalne oszczędności energii i materiałów. Wywar gorzelniczy jest substratem dla biogazowni, masa pofermentacyjna z biogazowni zostanie wykorzystana do produkcji nawozów. Laguny z glonami są sposobem na zagospodarowanie dwutlenku węgla oraz oczyszczenie odcieku z masy pofermentacyjnej. Dzięki zastosowaniu hydrolizy termicznej w systemie wykorzystywane będą substraty celulozowe, m.in. kiszonka z kukurydzy, słoma, (która jest odpadem z produkcji rolnej). Wpływa to korzystnie na bilans ekonomiczny projektu, ponieważ taki substrat jak słoma jest tanim odpadem z produkcji rolnej, a jej cena jest stabilna w porównaniu ze zbożem. Dzięki opisanemu wykorzystaniu wszystkich dostępnych w zakładzie elementów, powstały zakład będzie maksymalnie przyjazny środowisku, a jego funkcjonowanie będzie praktycznie bezodpadowe.

Elementy systemu:

  • Istniejąca gorzelnia rolnicza (8 mln litrów).
  • Instalacja biogazowa.
  • Agregaty kogeneracyjne o mocy elektrycznej: 2 MWe.
  • Instalacja wytwarzania nawozów organiczno-mineralnych.
  • Laguny (zbiorniki ziemne) oraz hodowla biomasy glonowej.

Rezultaty:

Układ utylizacji odpadów organicznych, którego efektem działania będzie powstanie odnawialnej energii: elektrycznej (na własne potrzeby oraz do sprzedaży) i cieplnej. Utylizacja dwutlenku węgla w lagunach glonowych pozwoli na uzyskanie dodatkowego produktu w postaci nawozu organicznego. Proponowana technologia umożliwi produkcję etanolu z surowców celulozowych (zamiennie ze skrobiowymi), który będzie stanowił biokomponent do paliw. System został zaprojektowany w celu optymalnego wykorzystania wszystkich produktów powstających w zakładzie i ograniczenia jego wpływu na środowisko naturalne do absolutnego minimum.

Wytwarzane produkty:

  • etanol (wytwarzany z surowców skrobiowych),
  • energia elektryczna (wytwarzana z odnawialnego źródła energii, tj. biogazu powstającego w biogazowni z substratów tj. wywar gorzelniczy, słoma),
  • energia cieplna (wytwarzana w skojarzeniu z energią elektryczną i odzyskiwana z procesów technologicznych gorzelni),
  • nawozy organiczno-mineralne (substraty: masa pofermentacyjna powstała jako odpad w procesach technologicznych biogazowni, biomasa glonowa)

Patent:

Powyższy układ technologiczny został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP jako: "Sposób wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, nawozów i/lub pasz oraz etanolu z płodów rolnych i odpadów poprodukcyjnych w przemyśle rolno-przetwórczym" i zarejestrowany pod numerem P385950.

Schemat ideowy systemu:

Schemat Trzebiechów
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024