Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Zakład konwersji odpadów komunalnych na energię elektryczną i cieplną

Wdrożenie:

System wdrażany jest w dwóch lokalizacjach:

 • Wągrowiec, woj. wielkopolskie,
 • Zapolice, woj. łódzkie

Założenia i rezultaty:

Głównym celem ekologicznym projektowanego przedsięwzięcia jest przetworzenie odpadów komunalnych, poprodukcyjnych oraz rolniczych na energię elektryczną, cieplną oraz etanol. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko.

Technologia typu "K" energetycznego recyklingu odpadów i spalania biomasy jest uniwersalną technologią, przy pomocy której można samodzielnie termicznie utylizować dowolne odpady lub spalać w dowolnych mieszankach różne rodzaje biomasy. Technologia typu "K" umożliwia termiczną utylizację dowolnych rodzajów odpadów oraz spalania dowolnej biomasy o łącznej zawartości wilgoci do 90% udziału masowego, przy zachowaniu dopuszczalnych emisji substancji szkodliwych do atmosfery i do gleby, poniżej wartości określonych jako wartości dopuszczalne w stosownych zarządzeniach i normach krajowych oraz dyrektywach unijnych. Źródło energii dla elektrociepłowni parowej z turbozespołem parowym stanowi instalacja kotłowa. Jako instalację do spalania wybrano układ technologiczny typu "K" składający się z komory obrotowej, w której zrealizowany jest proces suszenia i odgazowania biomasy oraz z komory fluidalnej, w której w górnej części spalane są gazy pirolityczne, a w dolnej części spalany jest karbonizat pozostały po odgazowaniu biomasy pochodzącej z odpadów, biomasy pochodzenia leśnego, rolniczego. Powstałe w komorze fluidalnej spaliny oczyszczane są z lotnego popiołu i lotnego koksiku w komorze separacji i są dopalane w komorze dopalania kotła.

Elementy systemu:

 • instalacja biogazowa,
 • instalacja termicznej utylizacji odpadów z układem kotłowym typu "K",
 • gorzelnia,
 • instalacja do produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych,
 • stawy glonowe - laguny,

Wytwarzane produkty:

 • etanol i energia odnawialna (cieplna i elektryczna w skojarzeniu) z wywaru i innych substratów organicznych,
 • hodowla biomasy glonowej z wykorzystaniem zanieczyszczonych odcieków z biogazowni oraz CO2,
 • termiczna utylizacja masy pofermentacyjnej oraz innych odpadów organicznych,
 • produkcja prefabrykowanych materiałów budowlanych.

Schemat ideowy systemu:

Schemat Zapolice
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024