Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Hybrydowy system produkcji energii i etanolu z biomasy

Wizualizacja Piaszczyna

Wdrożenie:

System wdrażany jest w dwóch lokalizacjach:

 • Piaszczyna, gm. Miastko, powiat Bytów, woj. pomorskie.
 • Na inwestycję uzyskano w 2012 r. dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: "Pilotaż-Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" - Aktualnie (luty 2013 r.) opracowywana jest dokumentacja technologiczno-budowlana.

 • Leszkowice, gm. Pęcław, powiat Głogowski, woj. dolnośląskie
 • Na inwestycję uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- Aktualnie opracowywana jest dokumentacja technologiczno-budowlana.

Założenia:

Wytwarzanie etanolu i energii odnawialnej z wywaru gorzelniczego oraz nawozów organiczno-mineralnych z wykorzystaniem biomasy glonowej. Dzięki zastosowaniu Economizera SE Steam Explosion możliwe jest wykorzystanie w biogazowni substratów celulozowych, tj. słoma, która jest odpadem produkcji rolnej. W systemie wykorzystany jest również dwutlenek węgla będący odpadem produkcji etanolu w gorzelni - zostanie on wbudowany w biomasę glonową, która następnie posłuży jako substrat biogazowni oraz półprodukt do wytwarzania nawozów organiczno-mineralnych. Biogaz zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej w agregatach kogeneracyjnych. Odpadowa energia cieplna w postaci spalin z agregatów kogeneracyjnych (w systemie Economizer SE Steam Explosion) oraz energia odzyskana z procesów technologicznych zachodzących w gorzelni rolniczej zostanie wykorzystana m.in. do suszenia substratów na nawozy organiczno-mineralne. Odzyskiwane ciepło będzie również zawracane do gorzelni rolniczej.

Elementy systemu:

 • Gorzelnia rolnicza o wydajności 12 mln litrów etanolu na rok.
 • Instalacja biogazowa.
 • Agregaty kogeneracyjne o mocy elektrycznej: 2MWe.
 • Instalacja wytwarzania nawozów organiczno-mineralnych.
 • Laguny (zbiorniki ziemne): magazyn na masę pofermentacyjną oraz hodowla biomasy glonowej.

Rezultaty:

Układ utylizacji odpadów organicznych, którego efektem działania będzie powstanie odnawialnej energii: elektrycznej (na własne potrzeby oraz do sprzedaży) i cieplnej. Utylizacja dwutlenku węgla w lagunach glonowych pozwoli na uzyskanie dodatkowego produktu w postaci nawozu organicznego. Proponowana technologia umożliwi produkcję etanolu z surowców celulozowych (zamiennie ze skrobiowymi), który będzie stanowił biokomponent do paliw. System został zaprojektowany w celu optymalnego wykorzystania wszystkich produktów powstających w zakładzie i ograniczenia jego wpływu na środowisko naturalne do absolutnego minimum.

Wytwarzane produkty:

 • etanol (wytwarzany z surowców skrobiowych),
 • energia elektryczna (wytwarzana z odnawialnego źródła energii, tj. biogazu powstającego w biogazowni z substratów tj. wywar gorzelniczy, słoma),
 • energia cieplna (wytwarzana w skojarzeniu z energią elektryczną i odzyskiwana z procesów technologicznych gorzelni),
 • nawozy organiczno-mineralne (substraty: masa pofermentacyjna powstała jako odpad w procesach technologicznych biogazowni, biomasa glonowa)

Patent:

Powyższy układ technologiczny został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP jako: "Sposób wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, nawozów i/lub pasz oraz etanolu z płodów rolnych i odpadów poprodukcyjnych w przemyśle rolno-przetwórczym" i zarejestrowany pod numerem P385950.

Schemat ideowy systemu:

Schemat Piaszczyna
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024