Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Projekty zakończone

Logo POKL Logo UE

rok 2014-2015

"Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP."

Działanie 2.1.1 "Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach"

http://www.ekologicznerozwiazania.ekspert-sitr.pl

Projekt adresowany jest do 80 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym 120 pracowników. Celem projektu jest podniesienie wiedzy wśród pracowników MMŚP z zakresu zarządządzania energią w MMŚP, podniesienie wiedzy wśród pracowników MMŚP z zakresu zarządządzania surowcami i odpadami w MMŚP (i ich źródeł finansowania) oraz podniesienie umiejętności wśród pracowników MMŚP dotyczących tworzenia lub aktualizacji indywidualnych programów oraz planów rozwiązań ekologicznych (i ich źródeł finansowania) w swoim MMŚP.

Strona internetowa projektu PROJEKT ZAKOŃCZONY

rok 2012-2014

Działanie 3.4 - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

www.praktycznedoksztalcanie.ekspert-sitr.pl

Projekt adresowany jest do 250 nauczycieli zawodu: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i technik ochrony œrodowiska. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu odnawialnych Ÿródeł energii.

Strona internetowa projektu PROJEKT ZAKOŃCZONY

rok 2010-2013

Działanie 3.3 - Poprawa jakoœci kształcenia.

www.PraktycznyProgram.ekspert-sitr.pl

Projekt adresowany jest do nauczycieli o rolniczej specjalnoœci zawodowej. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie praktycznego programu nauczania z zakresu OZE w szkołach ponadgimnazjalnych kształcšcych w zawodach o profilu rolniczym.

Strona internetowa projektu PROJEKT ZAKOŃCZONY

rok 2010-2011

Działanie 4.2 - Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

www.PraktycznyProgram.ekspert-sitr.pl

Projekt adresowany jest do pracowników naukowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone w całej Polsce seminaria naukowe, punkty wystawiennicze na targach krajowych, uruchomiony wortal internetowy oraz wydane publikacje związane z tematyką Odnawialnych Źródeł Energii.

Strona internetowa projektu PROJEKT ZAKOŃCZONY

rok 2009-2010

Działanie 3.4 - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

"Teoretyczno-praktyczny program dla nauczycieli zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii."

Projekt adresowany jest do nauczycieli zawodowych szkół rolniczych. W projekcie udział bierze 80 osób. W programie m.in. szkolenia oraz praktyki w zakładach związanych z OZE.

Strona internetowa projektu PROJEKT ZAKOŃCZONY

rok 2008-2009

Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

"Stanowienie prawa miejscowego na szczeblu gminy w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem walorów ekologicznych i gospodarczych terenu."

Szkolenia przeznaczone były dla 400 pracowników urzędów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z województwa zachodniopomorskiego, podkarpackiego oraz kujawsko-pomorskiego. Szkolenia miały na celu przede wszystkim podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie tworzenia uchwał planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz przy uwzględnieniu odnawialnych źródeł energii.

Ponadto zrealizowano następujące tematy:

  • technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii,
  • finansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii,
  • samowystarczalności energetycznej gminy (np. bio-agrocentra energetyczno-paliwowe).

Strona internetowa projektu PROJEKT ZAKOŃCZONY

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024